ม.ราชภัฎไม่เอาด้วยยึดเปิด-ปิดเรียนตามเดิมรักษาวัฒนธรรมไทยไว้


UploadImage

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใน ฐานะประธานที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)เปิดเผยถึงการเลื่อนเปิด-ปิดเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ตามประเทศอาเซียนตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 ว่า มรภ.ไม่เห็นด้วย และได้ทำวิจัย มรภ. 40 แห่งแล้วเห็นตรงกัน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้อมูลออกมาชัดเจนว่าถ้าให้ปรับเปลี่ยนคงยาก เพราะเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรมประเพณี ภูมิอากาศ วิจัยพบด้วยว่า มรภ.ผลิตบัณฑิตครูจบมาจะต้องไปสัมพันธ์กับ สพฐ. การปรับการเปิด-ปิดไปสู่สากล ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เพราะ 50 รัฐในสหรัฐอเมริกายังกำหนดเวลาเปิด-ปิดเรียนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละ ท้องถิ่น ถ้าจะระบุเหตุผลว่าเพื่อการไปศึกษาต่อยังประเทศอาเซียน ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะตนก็เป็นผลผลิตแต่ก่อนที่เรียนในไทยแล้วไปต่อต่างประเทศ ยังผ่านมาได้ ดังนั้น มรภ.มีปรัชญาเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ต้องรักษาวิถีชีวิตประเพณีและการนับถือศาสนาพุทธให้มากที่สุด ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ ชาติจะอยู่ได้ถ้าฐานรากวัฒนธรรมเข้มแข็ง.

ข่าว -สำนักข่าวไทย