รับตรงโครงการเศรษศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาติ) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการเศรษศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาติ) ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2556 

 
1.       ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปิดภาคการศึกษา
1.1   ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 3 ธันวาคม 2555 –วันที่ 31 มกราคม 2556
( รับสมัครเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. )
1.2   วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
1.3   วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์  - 22 กุมภาพันธ์ 2556
1.5   วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2556
1.6   วันรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 18 มีนาคม - 19 มีนาคม 2556
1.7   ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2556

2.  สถานที่สมัครสอบและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
สถาน ที่สมัครสอบ: โครงการเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ห้อง 5605 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
                        โทรศัพท์ 02 579 2800  ต่อ 5602,5603
บุคลากรผู้รับผิดชอบ:
นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ    โทรศัพท์ 02 579 2800 ต่อ 5603 e-mail:heiji_sayuu@hotmail.com


3  คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
     3.1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า)
             โดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
3.1.2 มีผลคะแนน GAT 85 (Part 2ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และ PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน และ
     3.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
3.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
     3.2.1สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น
             (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75
             2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
             กระทรวงศึกษาธิการ และ
    3.2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score      แบบ IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 500 คะแนน     ขึ้นไป หรือ SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  และ
     3.2.3 มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชาและ
     3.2.4มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
http://www.facebook.com/eebakaset
www.eeba.eco.ku.ac.th
หรือติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 579 2800  ต่อ 5602,5603