แนะสทศ.จัดสอบภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนเรียนต่อปริญญาโทUploadImage


          ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด เผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เตรียมจัดทำข้อสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาก่อน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น ตนเห็นด้วยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย พร้อมกันนี้ตนยังเห็นด้วยว่า หาก สทศ.จัดทำข้อสอบชุดดังกล่าวขึ้นได้แล้วควรนำมาปรับใช้สำหรับการวัดผลภาษา อังกฤษเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งจะจัดการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำผล ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อ เช่น การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชื่อ CU-TEP (ซียู-เท็บ) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ TU-GET (ทียู-เก็ท) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นหาก สทศ.สามารถจัดทำข้อสอบกลางเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้ โดยที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมใช้ผลคะแนนนั้น ๆ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นิสิตนักศึกษาได้

          "ถ้า สทศ.สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ และสร้างแนวร่วมของแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไปในอนาคตอาจเป็นข้อสอบกลางที่จะสามารถใช้ประโยชน์ เช่น ตอนสอบเข้าปริญญาโท-เอก เพราะตอนนี้แต่ละแห่งก็ใช้ไม่เหมือนกัน  ผมคิดว่าในอนาคตมันควรต้องใช้มาตรฐานกลาง โดยที่ สทศ.เป็นหน่วยงานจัดสอบให้ จากนั้นมหาวิทยาลัยก็กำหนดเลยว่าต้องการผลคะแนนขั้นต่ำที่ระดับเท่าไหร่ อย่างนี้ก็ไม่ทำให้ผู้เรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก" ศ.ดร.ศิริชัย กล่าว.

ที่มา: เดลินิวส์