สวทช.มีทุนให้คนเก่งวิทย์-เทคโนโลยีตั้งแต่ม.ปลาย - หลังป.เอก


UploadImage

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทุนสำหรับเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ผู้มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในบรรยากาศ วิจัยแบบมืออาชีพ

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และมีโอกาสในการสร้างผลงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)


ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech)
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

ข้อมูลทุน

ทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก (JSTP)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) โครงการทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อปริญญานิพนธ์ (YSTP)

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program) โครงการทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่สุดท้ายที่มีผลการเรียนดีและมี ความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. เป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการและ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ  รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech)

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ระหว่าง สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (:ICTES) และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (: EnvE.) รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (TGIST)

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) โครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษา ต่างๆ ในประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่างๆ ของ สวทช. ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัย และพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research Collaboration: NUI-RC) เป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงที่มีศักยภาพพร้อมรองรับความต้องการด้านการ วิจัยและพัฒนาและด้านการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการศึกษาซึ่งมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและมีความพร้อมของทีมอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ มีนักศึกษาที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหรือสถาบันวิจัยเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc)

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วไม่เกิน 5 ปี ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาย ใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงจากศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ (BIOTEC MTEC NANOTEC และ NECTEC) ของ สวทช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้รับทุนต้องสามารถปฏิบัติงานที่ สวทช. ได้เป็นเวลา 1-2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม