รับตรง ! มศว 9 โครงการ เริ่ม 1 ต.ค.นี้


UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบตรงเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 9 โครงการ

โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

โครงการที่เปิดรับ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน


รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

รับ สมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่นคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น

รับสมัครสอบกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการนักกีฬารับสมัคสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "ผู้พิการ