ม.มหิดล อินเตอร์รับตรงป.ตรี 1 - 16 ต.ค. 2555

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(B.A.)

- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, เอนิเมชั่น)
- สังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัคร 1 - 16 ต.ค. 2555
กำหนดวันสอบข้อเขียน 27 - 28 ต.ค. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=115 หรือ 02-441-5090 ต่อ 1327, 1124
MUIC Official Fanpage: http://www.facebook.com/mahidol.inter