รับตรง จัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ม.เกษตร 56

UploadImage
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา2556

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
 
     1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)  โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
 
     1.2 มีผลคะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ
 
     1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
 
2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
     2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น  (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ และ

 
    2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 550 คะแนน ขึ้นไป และ
 
    2.3 มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา และ
 
    2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร


กำหนดการ

รับสมัคร                                                                1 พฤศจิกายน - 10 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ)                                 13 พฤษภาคม 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                      17 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)                               20 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                            24 พฤษภาคม 2556
รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                            ต้นเดือนมิถุนายน 2556


 
เอกสารประกอบข่าว :