โครงการ นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


  ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในด้าน
กีฬา และสร้างความเป็นเลิศในระดับกีฬามหาวิทยาลัย จึงให้โอกาสนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำหลักฐานประกอบในสมัครมายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ชั้น 2 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จน ถึง 14 กันยายน 2555
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 942 8772-3 ต่อ 119-121