ม.นเรศวร เริ่มรับตรง 13 โครงการพิเศษถึง16 ก.ย.นี้UploadImage

โครงการรับเข้าสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ...


โครงการ : โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.) ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ(ลูกพระฆเนศ)ด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ(ลูกพระฆเนศ)ด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ(ลูกพระฆเนศ)ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประเภท : โครงการพิเศษ วันที่เริ่มรับสมัคร : 1/9/2555 ถึงวันที่ : 16/9/2555

เข้าระบบการรับสมัคร