ม.เกษตรฯ จัดแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทานUploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท
พร้อมชมนิทรรศการสาธิตการทดลองมากมาย
กติกาการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทานฯ

•การแข่งขันเป็นรูปแบบทีมซึ่งจะประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คนต่อ 1 ทีม

•ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

•ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับการส่งชื่อจากโรงเรียนที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น

•แต่ละโรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

•การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

    รอบที่ 1 การแข่งขันภาคทฤษฎี     เวลา 09.00 - 10.30 น.

    รอบที่ 2 การแข่งขันภาคปฏิบัติการ       เวลา 13.30 - 15.30 น.

•ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันภาคทฤษฎี (รอบที่ 1) 30 ทีมแรก จะได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันในภาคปฏิบัติการ (รอบที่ 2)

การรับสมัคร
                                        
โรงเรียนและผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ พร้อมค่าสมัคร ดังนี้

1.หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

   1) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วน

   2) สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน คนละ 1 ชุด

   3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ติดลงในใบสมัคร 1 รูปและแนบมากับใบสมัคร 1 รูป)

   4) หลักฐานการชำระค่าสมัคร (ไปรษณีย์ธนาณัติฉบับจริงหรือสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคาร)


การแข่งขันมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รับสมัครวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

รายละเอียด