Update โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56

UploadImage


1. โครงการ ลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2556

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- รับสมัคร ตั่งแต่บัดนี้ - 30 พฤษจิกายน 2555

2. โครงการ ลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
- รับสมัคร ตั่งแต่บัดนี้ - 30 พฤษจิกายน 2555


3.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียน 14 ภาคใต้
- ไดรับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555
- รับสมัคร 17 สิงหาคม - 17 กันยายน 25554.โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 4ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 3
- สมัคร 1สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2555


ที่มา :   http://www.entrance.psu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว :