สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
กำหนดการ
รับสมัคร                                                                           20 สิงหาคม -1 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                                    22-23 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                  19 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                                                  24 พฤศจิกายน 2555
(เฉพาะผู้ผ่านสอบข้อเขียน)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก                                                3 ธันวาคม 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                 7 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                         15 ธันวาคม 2555
 
เอกสารประกอบข่าว :