สพฐ.เปิดผลวิเคราะห์O-Net ป.6 ภาษาไทย คณิต อังกฤษ พัฒนาการพุ่ง

UploadImage

สพฐ. เปิดเผย ผลวิเคราะห์ O-Net ปี 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 พบว่าวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดชัดเจน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ คง
ที่

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้รายงานผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ปีการศึกษา 2554 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่ สพฐ.ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้านภาษา และการคิดคำนวณ โดยพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดชัดเจนมากที่สุด ซึ่งวิชาภาษาไทยมีพัฒนาการสูงขึ้น 18 คะแนน จากปีที่แล้ว ,วิชาคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการสูงขึ้น 17 คะแนน ,และภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้น 17 คะแนน สำหรับกลุ่มสาระฯ ที่มีพัฒนาการคงที่คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์เป็นรายสมรรถนะ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวทางในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา ศาสตร์ต่อไป
นายชินภัทร กล่าวอีกว่า เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบโรงเรียนกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน พบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของประเทศ โดยกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดคือ โรงเรียนมาตรฐานสากล รองลงมาคือ โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรวมของประเทศคือ โรงเรียนในฝัน และรองลงมาเล็กน้อยคือ โรงเรียนดีประจำตำบล