สพฐ. ร่อน จม. ถึง ร.ร. แล้วให้ใช้ O-NET 20% ประกอบการพิจารณาจบหลักสูตร


UploadImage


สพฐ. ให้ใช้ O-Net ประกอบการพิจารณาจบช่วงชั้น โดยเลือกแนวทางใช้ O-Net มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ของโรงเรียนในสัดส่วน 80:20


          หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอให้ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินการจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น นั้น ได้ข้อสรุปออกมาแล้ว ซึ่งทาง สพฐ.ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้คะแนนจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่จบการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยนำคะแนน O-Net มาถ่วงค่าน้ำหนักคะแนน GPA ในสัดส่วนคะแนน GPA ต่อคะแนน O-Net ที่ 80:20 และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป