รับตรง ICT (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 56

UploadImage

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอบตรง)
 
กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก)
รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และเคมี 21 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13-16 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียน 16 พฤศจิกายน 2555
ICT Preparatory Program มิถุนายน - กรกฎาคม 2556
เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2556


ตารางสอบข้อเขียน
วิชา คะแนน วันสอบ เวลาสอบ
คณิตศาสตร์ 100 21 ตุลาคม 2555 จะประกาศให้ทราบภายหลัง.
เคมี 100 21 ตุลาคม 2555 จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ฟิสิกส์ 100 21 ตุลาคม 2555 จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ภาษาอังกฤษ 100 21 ตุลาคม 2555 จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 
วิธีกาสมัคร
สมัครทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ หรือศิลป์คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
 
เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
 * สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
 
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission @ mahidol.ac.th.
ที่มา : http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html
 
 
เอกสารประกอบข่าว :