รับตรง มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556
 
1. โครงการปกติ สาขาออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผาและ ออกแบบเครื่องประดับ
 
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5 สอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานส่วนบุคคล วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
6 ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 (สัมภาษณ์และผลงานส่วนบุคคล) วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
 
 
2. โครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5. สอบขั้นที่ 2 วิชาทักษะการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
6. ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
 
สามารถสมัครพร้อมกันทั้ง 2 โครงการ