แนะ นศ.จบใหม่ปรับตัวเพิ่มความรู้รับมืออัตราการว่างงานUploadImage

รศ.ดร.ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงว่า ในไตรมาส 2 ปี
นี้  มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.85 หรือ 334,121 คน สูงกว่าไตรมาสเดียวกันในปี 2554 ที่มีร้อยละ 0.6 ว่า มีความเป็นไปได้เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น น้ำท่วม และเศรษฐกิจยุโรป  ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยเฉพาะการส่งออก

ดังนั้น บัณฑิตจบใหม่และกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่อยู่ในสายบังคับบัญชา หรือ สายสังคมศาสตร์ เช่น  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มว่างงาน ต้องปรับตัวให้มีความรู้เชิงบูรณาการ เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมีความรู้ในสาขาอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะด้านภาษา เพื่อปรับตัวให้ทันกับอัตราการว่างงานที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคต.-สำนักข่าวไทย