ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาฯ เปิดรับ ป.โท หลักสูตรนอกเวลา

UploadImage

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาฯ เปิดรับ ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

คุณสมบัติ

-สำเร็จปริญญาตรีทางดุริยางค์ไทยหรือเทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีหนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒฺด้านดนตรีไทย 1 ท่าน ส่งพร้อมใบสมัครหมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 55


เอกสารประกอบข่าว :