เริ่มรับสมัครแล้ว! เรียนแพทย์มศวร่วมม.นอตติงแฮม

UploadImage

หลัก สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหราชอาณาจักร) เปิดรับระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

 จำนวนที่จะรับ
หลักสูตร จำนวนปี ที่เรียน รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา จำนวนรับแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี 12 คน

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 - 3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4 - 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

-สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้า ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ

2) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

-ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2555)

การสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน ระเบียบการฯ แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครทางอินเทอร์เนต

 -ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้