คัด 90 เด็กอาชีวะ เป็น"ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน"

UploadImage

ครบรอบ 45 ปีอาเซียน พาณิชย์จับมือกระทรวงศึกษาฯ คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทน AEC เชื่อมสัมพันธ์เยาวชน 10 ประเทศ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวด AEC Vocational Ambassador ระดับชาติ ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) เพื่อนำร่องเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นเตรียมพร้อมแรงงานอาชีวะของไทยสู่ AEC ปี 2558 และเชื่อมโยงการทำงาน การประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่าง 10 ประเทศ

นางศรีรัตน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระดับภูมิภาคและกรุงเทพฯ รวม 5 ครั้ง โดยดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง ครอบคลุมสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย เน้นกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค 4 ภาคๆ ละ 90 คน รวม 360 คน จากนั้นจะนำนักเรียน นักศึกษากลุ่มนี้มาจัดกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกระดับชาติให้เหลือเพียง 90 คน เพื่อให้เป็นยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

นางศรีรัตน์ กล่าวต่อว่า โครงการ “ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน” ประกอบ ด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมระดับภูมิภาค เน้นความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยตรง กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับเสาความมั่นคง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้ง “การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” “การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน” และ“ภาวะผู้นำในด้านการถ่ายทอดความรู้ นับความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเอง และองค์กร” และ 2) กิจกรรมระดับชาติ โดยเน้น “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” และ “การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สู่สถานศึกษา ชุมชนและบุคคลทั่วไป”

โดยการจัดกิจกรรมนี้ จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม และความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้กว่า 2,000 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายผลไปสู่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ยังทำหน้าที่เป็น AEC อาสา ตัวแทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ สู่ชุมชนในแต่ละจังหวัด