วช. เปิดให้ทุน430 ล้านอุดหนุนการวิจัย 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

UploadImage

วช. เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิ จัย 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้วยงบประมาณ 430 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศประจำปี 2556 สามารถเสนอขอรับทุนเพื่อการวิจัยได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านและกำหนดกรอบวิจัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัยในปี 2556 ด้วยงบประมาณ 430 ล้านบาท สำหรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.  2555-2559

ประกอบด้วย การ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง /ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล / ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน / การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ / สังคมผู้สูงอายุ / การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร / พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ / เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม และการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0  2-579 -2284, 0  2-561- 3721

โดยสามารถยื่นข้อเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น