สพฐ.สรุปใช้คะแนนสอบ80ใช้O-Net20%รับน.ร.ปีหน้าเพิ่มสอบอังกฤษ

เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ จะใช้คะแนนสอบ 80 O-Net 20 ในการรับนักเรียน ปี 2556 และโรงเรียนแข่งขันสูง ต้องปรับเกณฑ์รับ ม.4 ใหม่
UploadImage
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมเพื่อยกร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2556 มีมติร่วมกันว่า...

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จะใช้คะแนนสอบร้อยละ 80 และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 20 แต่ในปีการศึกษา 2556 จะเพิ่มการสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย เพราะต้องการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตามจากการประมวลผลการรับนักเรียนในปีที่ผ่านมา พบว่า ชั้น ม.1 ไม่มีปัญหาอะไร จึงให้ยึดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของ ม.4 ต้องทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมา

นายชินภัทร ยังกล่าวอีกว่า ในปีการศึกษา 2556 จะรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ให้มากขึ้น ซึ่งได้ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงไปจัดทำแผนการรับนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่มีศักยภาพที่เหมาะสมเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

สำหรับมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กพฐ. ประมาณเดือนกันยายนนี้ และคาดว่าจะสามารถประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ได้ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้