รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56


UploadImage


จำนวนรับนิสิต แยกรับตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยแบ่งเป็น
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต        30 คน (จากแผนการรับนิสิตทั้งหมด 50 คน)
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    15 คน (จากแผนการรับนิสิตทั้งหมด 25 คน)

วิธีการสอบคัดเลือก
- พิจารณาคะแนนสอบ GAT , PAT4 ใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 40%
- พิจารณาจากการสอบปฏิบัติการ (วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555) เป็นการสอบความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงศิลปะและศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 60%คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ


กำหนดการ เวลาดำเนินการ
การรับสมัคร (ทาง website) และจ่ายค่าสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 12   ตุลาคม 2555
การสอบข้อเขียนและปฏิบัติการ วันอาทิตย์ที่ 21   ตุลาคม 2555
 
การประกาศผลการสอบ วันพุธที่ 14   พฤศจิกายน 2555
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2555
 


UploadImage