อัตรากำลังหมอ-พยาบาลยังขาดอื้อ ต้องการอีกกว่า 7 หมื่นอัตรา

UploadImage

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าว ถึงความคืบหน้าการดำเนินการตาม
แผนกรอบความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขระยะ เวลา 5 ปีระหว่างปี 2555-2560 เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอว่า...

ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว และส่งเรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

โดยแผนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นวิชาชีพต่างๆ ทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด รวมกรอบกำลังคนทั้งสิ้น 76,000 ตำแหน่ง แบ่งเป็นระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นเริ่มตั้งแต่ปี 2555-2557

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า สำหรับแผนดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาถึงความจำเป็นของแต่ละสาขาวิชาชีพ อาทิ

1. แพทย์ ความต้องการใน 5 ปีจะต้องมีแพทย์ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2,500 ประชากร คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะต้องมีแพทย์ 25,963 คน แต่ปัจจุบันมีแพทย์อยู่ 14,956 คน ยังขาดอีก 11,007 คน

2.ทันตแพทย์ มีความต้องการในอัตราส่วน 1 ต่อ 8,740 ประชากร คาดการณ์ว่าในปี 2560 ต้องมีทันตแพทย์จำนวน 7,426 คน ปัจจุบันมี 4,437 คน ยังขาด 2,989 คน

3.เภสัชกร ความต้องการในอัตราส่วน 1 ต่อ6,200 ประชากร คาดการณ์ในปี 2560 ต้องมีเภสัชกร 7,328 คน ปัจจุบันมี 6,994 คน ยังขาดอีก 334 คน

4.พยาบาลวิชาชีพ ความต้องการในอัตราส่วน 1 ต่อ 550 ประชากร คาดการณ์ในปี 2560 ต้องมีพยาบาลวิชาชีพ 118,013 คน ปัจจุบันมี 100,783 คน ยังขาด 17,230 คน

5.นักเทคนิคการแพทย์ ความต้องการในอัตราส่วน 1 ต่อ11,000 ประชากร คาดการณ์ปี 2560 ต้องมี 4,130 ปัจจุบันมี 3,135 คน ยังขาด 995 คน และ

6. นักกายภาพบำบัด มีความต้องการในอัตราส่วน 1 ต่อ10,000 ประชากร คาดการณ์ปี 2560 ต้องมี4,543 คน ปัจจุบันมี 1,995 คน ยังขาดอีก2,548 คน
     
       “อัตรากำลังคนถือว่าสำคัญมาก ยิ่งในระบอบสาธารณสุข ประกอบกับยิ่งใกล้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ยิ่งเสี่ยงกับปัญหาแพทย์ไหลนอกระบบ การมีแผนรองรับจึงเป็นเรื่องดี ขณะเดียวกันการดึงแพทย์ ยังจำเป็นต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทน เพื่อดึงแพทย์อยู่ในระบบด้วย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในภารกิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแพทย์ ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งหลังจากเรื่องอัตรากำลังผ่านพ้น จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีก” รองปลัด สธ. กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์