รับตรง ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

UploadImage

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฏีดนตรี

กำหนดการ
รับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษจิกายน 2555
ประกาศผู้สิทธิ์เข้าศึกษา 18 ธันวาคม 2555
รายงานตัว 21 ธันวาคม 2555


*ใช้คะเเนน GAT 20%*

ค่าสมัคร 600 บาท


 


เอกสารประกอบข่าว :