สอบคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการ วมว. ประจำปี 2556

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนววิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2555 
 
เปิดรับสมัคร  1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://www.sc.kku.ac.th/scienceweb/files/news/head/hotnews_1.pd