มาแล้ว โควตามหิดลและมหิดลพื่อชาวชนบท 56

UploadImage


ระบบมหิดลโควตาปีการศึกษา 2556  รับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2555

โดยระบบโควตาจะประกอบไปด้วย

1.โควตาวิทยาเขต
2.โควตาพื้นที่
3.โควตาโครงการพิเศษ
4.โควตาโอลิมปิกวิชาการ
5.โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

ซึ่งทุก โครงการ เป็นการสอบ 7 วิชาสามัญ ของ สทศ ในวันที่ 5-6 มกราคม 2556


สรุปกำหนดการระบบโควตามหิดล -----> Click
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทโครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2556 รับสมัคร  วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555

โดยระบบะมหิดลพื่อชาวชนบทจะประกอบไปด้วย

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor, ODOD)
2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท
4.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
5.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
6.โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท

สรุปกำหนดการระบบมหิดลชนบท -----> Click

 
เอกสารประกอบข่าว :