ปรับรับนร.ปี56 เปิดเด็กม.3ต่อม.4เพิ่ม


วันนี้ ( 1 ส.ค.) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนด
นโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้เร่งให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) จัดประชุมเพื่อรับฟังคิดเห็นในร่างแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนัก เรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเร็ว เนื่องจากหลักเกณฑ์การรับนักเรียนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและน่าจะลงนาม ประกาศอย่างช้าในเดือนตุลาคม
การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีหน้านี้ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางไว้แล้ว โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากนโยบายรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 มากนัก แต่ได้ปรับเพื่ออุดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวโย บายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจจะปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายจากเดิมที่ กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการกำลังคนของ ประเทศเป็นหลัก และต้องกำหนดสัดส่วนนักเรียนในสายสามัญและสายอาชีพที่แน่นอนและเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้คนเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้นโยบายได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เน้นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับ สัดส่วนเป้าหมาย แต่จะเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นว่าเด็กจะต้องไปเรียนสายอาชีวศึกษาให้ได้ 60% ภายในปีพ.ศ.2563
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า  การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2556 จะเน้นความต้องการของนักเรียนเป็นหลักโดยเฉพาะในการเรียนต่อระดับชั้นม.4 จะไม่จำกัดจำนวนที่นั่งมากจนเกินไปและจะเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมได้เรียนต่อชั้นม. 4 เพิ่มมากขึ้นหากเด็กมีศักยภาพสามารถจะเรียนได้ โดยสพฐ.อาจจะต้องให้โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้น ม.4 หรืออาจจะต้องหาวิธีการอื่นรองรับกรณีที่จะต้องรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคะแนนโอเน็ตที่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบการรับนักเรียนในปีนี้ 20% ก็คงจะยังใช้ต่อในปีการศึกษา2556 แต่คิดว่าจะไม่เพิ่มสัดส่วนการใช้โอเน็ตเพราะจะต้องให้นักเรียนได้ปรับตัว ก่อน ซึ่งการใช้โอเน็ต20%ครั้งนี้น่าพอใจเพราะทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมาก ขึ้น และจะทำให้โอเน็ตสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น
"แม้จะรับนักเรียน ชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมเรียนต่อชั้นม.4 ให้เพิ่มมากขึ้น แต่สพฐ.ยังคงจำนวนนักเรียนต่อห้องเหมือนเดิมคือไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ส่วนสาเหตุที่สพฐ.จะต้องปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นม.4 ใหม่ไม่ใช่เพราะกรณีปัญหาการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)แต่เรื่องนี้ได้เกิดปัญหามาหลายปีก่อนหน้านี้ และสพฐ.ก็รับทราบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากความต้องการของนักเรียนชั้นม.3 ที่ต้องการเรียนต่อม.4 ในเรื่องเรียนเดิมมีมาก แต่ก่อนหน้านี้ได้มีนโยบายที่จะต้องส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาจึง ต้องมีการคัดเด็กที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพิ่มมากขึ้น ส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ยังคงใช้แนวทางเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร โดยทั้งหมดนี้เมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)พิจารณาเห็นชอบต่อไป"  ดร.ชินภัทร กล่าว

Credit เดลินิวส์