สสวท.เปิดรับป.3 - ป.6ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิต

UploadImage

สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครโครงการ
สรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ แล้วดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนให้สูงยิ่งๆ ขึ้น

โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จะคัดเลือกนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ


กำหนดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
เปิดรับวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2555
โดยสามารถสมัครสอบแบบออนไลน์ ได้ 2 วิธี คือ
1. นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง     
2. โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียน

ดูรายละเอียดและขั้นตอน
การสมัครได้ตามคู่มือดังนี้ คู่มือการสมัคร 

           apply botton