เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โควตา ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2556


ระบบมหิดลโควตาปีการศึกษา 2556  รับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2555

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2556 รับสมัคร  วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555
หน้าเว็บไซต์รับสมัคร  http://www.mahidol.ac.th/quota2013/