สถาบันกันตนารับตรง รอบที่ 1 ปี 2556

 UploadImage

สถาบัน กันตนา หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ , การผลิตแอนิเมชัน และเพิ่มแขนงวิชาใหม่ แขนงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้าม
สื่อ (Transmedia TV production) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สมัครด่วนวันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-240-362-3,  086-296-3456
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ

2. เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว 

หมายเหตุ : ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
วิธีการยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองได้ที่ 

1. สถาบันกันตนา :

เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น

 2. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) :
เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ทางไปรษณีย์
ส่งเอกสาร มายัง 
สถาบันกันตนา เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Download ใบสมัคร

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท