สช. เผยผลคะแนน O-NET โรงเรียนเอกชน ปี 2554 ผ่านเกณฑ์ 50%

      นาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๕๔ พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงเกินร้อยละ ๕๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนต้องเพิ่มเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยให้ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้น ในกลุ่มสาระหลัก ๕ วิชาภายในปี ๒๕๕๘
          นายชาญวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนเอกชนเทียบกับระดับประเทศแล้ว พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างจากระดับประเทศมากนัก แต่สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนยังคงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศถึง ๔ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์