เรื่องสำคัญสำหรับผู้สนใจสมัครเรียนแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง !!??

น้องๆ ที่กำลังรอเปิดรับสมัคร คณะแพทย์ ของแม่ฟ้าหลวงอาจจะต้องรอเก้อนะครับ เนื่องจาก แพทยสภาพได้มีจดหมายไปถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความดังนี้
อ้างอิง  http://www.cotmes.org/doc1.pdf


เรียน น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งจากแพทยสภาถึง มฟล. ข้อความข้างต้นนั้น ส่วนรับนักศึกษา มฟล. ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. มฟล.ได้ส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้แพทยสภาเพื่อรับรองหลักสูตรแล้ว
2.ขณะนี้ มฟล.รอการตอบรับจากสถาบันพี่เลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตแพทย์ เมื่อได้รับการตอบรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงแล้ว จะได้ส่งให้แพทยสภาต่อไปเพื่อมาตรวจรับรองสถาบันผลิตและรับรองหลักสูตรของ มฟล. ตามขั้นตอนต่อไป
3.ขณะนี้ ส่วนรับนักศึกษายังไม่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์แต่อย่างใด และขอยกเลิกกำหนดการเดิมที่เคยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั้งหมด และจะเปิดรับนักศึกษาเมื่อหลักสูตรได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้วเท่านั้น
4. มฟล.ได้ตอบหนังสืออย่างเป็นทางการถึงแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว ว่ายืนยันจะไม่เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 11 ก.ค.55
5.หากน้อง ๆ มีข้อส่งสัยประการใดเกี่ยวกับการรับสมัครขอให้สอบถามโดยตรงที่ ส่วนรับนักศึกษา 053-916103-6 เท่านั้น ไม่ควรรับฟังหรือเชื่อข้อความที่มาจากแหล่งอื่น ๆ และขอให้น้องๆติดตามข่าวสารได้ที่ www.admission.mfu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น