กำหนดการรับสมัครเบื้องต้น ม.เทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ 2556

การรับตรง
เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีโครงการที่เปิดรับดังนี้

1. การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลัง
ศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และปวส. (สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะเปิดรับตรงเป็นบางสาขาวิชาเท่านั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบจาก ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่) เปิดรับสมัครประมาณกลางเดือน ธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
2. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT เปิดรับสมัครโครงการปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือ
กำลังศึกษาระดับ ม.6 เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน

3. การรับโครงการสมทบพิเศษ เปิด รับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. เฉพาะผู้ที่่่่่ีมีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม


การรับโควตา เป็น การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และการรับสมัครที่ดำเนินการโดยคณะ/วิทยาลัย มีโครงการที่เปิดรับดังนี้
1. การรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษเปิด รับสมัครโครงการปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.และปริญญาตรี (ปริญญาโท รับเฉพาะความสามารถพิเศษทางกีฬา-ศิลปวัฒนธรรม) 
เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 
2. การรับโควตาเรียน โควตาพื้นที่ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย ของคณะ/วิทยาลัยเปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม (ติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงที่คณะ/วิทยาลัย)
* ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่รับ 
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.admission.kmutnb.ac.th/