ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับบัณฑิตศึกษาเทอมปลาย (ภาคปกติ)

UploadImage

 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร


         2.1 คุณสมบัติทั่วไป

         หลักสูตรระดับปริญญาโท

                  (1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

                  (2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

                  (3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

         หลักสูตรระดับปริญญาเอก

                  (1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

                  (2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งระดับใด ดังต่อไปนี้

                           - ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

                           - ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยม

                  (3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

         ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
                  ดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท คลิกที่นี่
                  ดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก คลิกที่นี่

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

         3.1 ใบสมัคร

                  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th

         3.2 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

                  (1) ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

                  (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

                  (3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

                  (4) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

                  (5) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
                  (6) จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหน้าหน้างาน (ถ้ามี)

         3.3 การสมัคร

         (1) สมัครทางไปรษณีย์

                  ส่งเอกสารการสมัคร และสำเนาใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบรรจุลงในซองเดียวกัน แล้วจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)

         (2) สมัครด้วยตนเอง

                  ยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ที่ วันจันทร์-วันศุกร์: ส่วนรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม C1ห้อง 108 เวลา 08.30-15.00 น.วันเสาร์-วันอาทิตย์: ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 106 เวลา 08.30-15.00 น.

         ** หากยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากมหาวิทยาลัยฯ       ตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

         ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th และwww.admission.mfu.ac.th