จบปริญญาตกงานเพิ่มครึ่งแสน-จ็อบโรงแรม,ร้านอาหารหายอื้อ

สำนัก งานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน มิ.ย.ปี 2555 พบคนไทยว่างงาน 2.7 แสนคน เพิ่มจากปีก่อน 1 แสนคน-จบป.ตรีขึ้นไปตกงาน 1.1 แสนคน เพิ่มจากปี 2554 ถึง 5.7 หมื่นคน

UploadImage

                เมื่อวันที่ 27 ก.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เผยแพร่ผลการสำรวจ “ภาวการณ์ทำงานของประชาชน” ประจำ เดือน มิ.ย.2555 ซึ่งพบว่า คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มี 54.5 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือพร้อมที่จะทำงาน 39.9 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 39.5 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.7 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 8 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือไม่พร้อมจะทำงาน 15.6 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

                โดยจำนวนผู้มีงานทำ 39.5 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 16.3 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 23.2 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย.2554 พบว่า ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 5.2 แสนคน และนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 1.3 แสนคน โดยสาขาที่เพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง และสาขาย่อยการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน ทางทัศนศาสตร์ ส่วนสาขาที่ลดลง อาทิ สาขาโรงแรมและบริการด้านอาหาร 4.5 แสนคน สาขาการศึกษา 1.1 แสนคน สาขากิจกรรมด้านการเงินและการประกันภัย 9 หมื่นคน ฯลฯ

                ส่วนจำนวนผู้ว่างงาน มีอยู่ราว 2.7 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ถึง 1 แสนคน แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ค.ปี 2555 9 หมื่นคน

                เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานตามประสบการณ์ พบว่า มีคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนถึง 1.2 แสนคน และที่เคยทำงานมาก่อนถึง 1.5 แสนคน

                เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับอุดมศึกษา 1.1 แสนคน (เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 เพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นคน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.5 หมื่นคน (เพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.5 หมื่นคน (เพิ่มขึ้น 2.7 หมื่นคน) ระดับประถมศึกษา 2.5 หมื่นคน (ลดลง 7 พันคน) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 2.3 หมื่นคน (เพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นคน)

                ทั้งนี้ สำนักงานสถิติ ตั้งข้อสังเกตเรื่องจำนวนผู้ที่ทำงานแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า “ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ” เพราะ คนกลุ่มนี้แม้จะมีงานทำแล้ว แต่ก็ยังมีเวลาว่างมากพอและพร้อมที่จะทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีราว 4.1 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจำนวนผู้มีงานทำ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิ.ย.2554 พบว่าเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา-สำนักข่าวอิศรา