สกอ.มอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ

UploadImage

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (UMAP)

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนัก ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยนักศึกษาสามารถจะทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศได้ ทั่วโลก ยกเว้น

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)

ทั้งนี้ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งใบ สมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)


รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารดาวน์โหลด แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสารดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Standard UMAP Application Form and study plan using UCTS