สทศ ประกาศ เรื่องสนามสอบเต็ม และ การแก้ไขชื่อ-นามสกุล


เนื่องจากสนามสอบใน กทม. มีจำนวนจำกัด ในกรณีที่สนามสอบในบางเขตของ กทม. เต็มไม่สามารถเลือกลงได้ ให้ผู้สมัครสอบพิจารณาเลือกลงสนามสอบอื่นที่ยังว่างอยู่ตามที่ท่านสะดวกแต่ หากท่านไม่
ได้ระบุสนามสอบไว้หลังการชำระเงิน เมื่อครบกำหนดการเลือกสนามสอบ (วันที่ 1สิงหาคม 2555) สทศ. จะจัดสนามสอบให้ท่านตามเขตที่ท่านเลือกสมัครไว้ หรือเขตใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่างอยู่ หรือสามารถเปิดสนามสอบได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงสอบสนามสอบในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการถ้าสนามสอบเต็มแล้วไม่สามารถลงได้ และท่านต้องการที่จะสอบในจังหวัดดังกล่าว หลังการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินว่า ได้ช าระเงินแล้ว พร้อมตรวจสอบการลงอ าเภอ/
จังหวัดให้ถูกต้องตามที่ได้เลือก โดยที่ท่านไม่ต้องระบุสนามสอบ สทศ. จะดำเนินการจัดหาสนามสอบและเลือกลงให้ท่านในจังหวัดดังกล่าวตามที่ท่านได้ แจ้งความประสงค์ โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบสนามสอบที่ได้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ผู้สมัครสอบไม่จ าเป็นต้องเลือกสนามสอบในจังหวัดอื่นหากไม่ได้ประสงค์จะไปสอบในจังหวัดนั้นๆ 


การขอแก้ไขข้อมูล (ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน) ในระบบการสมัครสอบ GAT/PAT