รับตรง โควตา แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2556

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

* ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้แล้ว! โดยเข้าไปที่
เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2555 (ระบบรับสมัครปิดวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2555
สอบคัดเลือก
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2555
- สอบข้อเขียนวันที่ 8 กันยายน 2555
- สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2555
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มีนาคม 2556ระบบรับตรงทั่วประเทศ
- ผุ้สนใจสมัครสอบในระบบรับตรงทั่วประเทศอย่าลืมสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม - 28 กันยายน 2555 (ระบบรับสมัครปิดวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม 2555
สอบคัดเลือก
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2555
- สอบข้อเขียนวันที่ 24 ตุลาคม 2555
- สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มีนาคม 2556
*ก่อนการสมัครสอบระบบรับตรงทั่วประเทศ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ GAT/PAT ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
- สมัครสอบ : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555
- ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555
- ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
- พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
- วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555
- ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ที่มา: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

- ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ GAT/PAT คลิกที่นี่

- การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)ระบบรับตรงใช้ข้อสอบส่วนกลาง
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สอบสัมภาษณ์)
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มีนาคม 2556
รับตรง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียดและกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
โควตาภาคเหนือ 20 คน
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน
กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่านอุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัยตาก อุทัยธานี พิจิตร
 
คุณสมบัติ
1) คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2) กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนสายสามัญ
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
4) GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
5) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
6) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
7) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
 
รับตรงทั่วประเทศ  12 คน
 
คุณสมบัติ
หมายเหตุ ไม่รับนักเรียนหลักสูตรเทียบเท่า
1) คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2) กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนสายสามัญ
ทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคเหนือ) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
4) GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
5) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
6) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
7) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
หมายเหตุ ไม่รับนักเรียนหลักสูตรเทียบเท่า
 
รายละเอียดทั้งหมด http://www.admission.mfu.ac.th/document/medicine_calendar.pdfโครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษา
โดย วิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สอบสัมภาษณ์)
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มกราคม 2556
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาฯ
โดย วิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สอบสัมภาษณ์)
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กุมภาพันธ์ 2556โครงการรับนักเรียนใน เขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาฯ
โดย วิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สอบสัมภาษณ์)
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กุมภาพันธ์ 2556ระบบโควตาพิเศษ
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มกราคม 2556
สอบคัดเลือก
มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
เช่น โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา, โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น
ระบบ ADMISSIONS
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
ตามประกาศของ
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
http://www.cuas.or.th/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก
พฤษภาคม 2556โครงการรับนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
การดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2556
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง