ม.นเรศวรประกาศรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท

UploadImage

มหาวิทยาลัย นเรศวร กำหนดรับสมัครโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)โ
ครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการที่กำหนดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)โ ครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รับสมัคร 1-16 กันยายน 2555


http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/DOCNEW/AnnouceDoc_56.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาบริบาลเภสัชกรรม

รับ 10 คน รับสมัคร 4-5 พฤษภาคม 2556


http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/MEDECINE/annouce_medicine56.pdf

ปฎิทินการรับโครงการพิเศษต่าง ๆ

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/SQU/calendarSQU_56.pdf

ปฎิทินการรับตรงต่าง ๆ

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/QU/calendarQU_56.pdf

คู่มือการสมัคร