มธ.เตรียมมอบ 70 ทุนโครงการเรียนดีชนบท-ในเมือง ก.ย.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติเฉพาะ

1.    รายได้ของครอบครัว
• ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่เกิน 150,000บาท/ปี

2.    คะแนนเฉลี่ยสะสม
• ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 - ม.5รวม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
จัดสรรทุนให้ 60ทุน
ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยมีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1ปี ณ วันที่สมัคร ภายในเขตพื้นที่ของโครงการ และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
จัดสรรทุนให้ 10 ทุน
ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
เขตพื้นที่ของโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ได้แก่ โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

การรับสมัคร

จะรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.reg.tu.ac.thประมาณกลางเดือนกันยายน 2555

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ  1605 และ 1607

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น