โครงการจุฬาฯ-ชนบท เตือนผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขด่วน

UploadImage

หลังจากที่โครงการจุฬาฯ-ชนบท ได้ปิดรับสมัครไปเมื่อ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนั้น ในขณะนี้ หน่วยจุฬาฯ-ชนบท ได้ออกมาย้ำเตือนให้น้องที่สมัครเอาไว้ ตรวจสอบรายชื่อให้สมบูรณ์ และหากมีข้อผิดพลาดต้องรีบทักท้วงไปยังผู้ที่รับผิดชอบทันที โดยน้อง ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามกำหนดการ


ตารางการทำงานของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ

วันที่ 17 ก.ค. 2555 - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์

วันที่ 18-19 ก.ค. 2555 - ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง (ยื่นคำร้องโดยการส่งทางโทรสารหรือ E-mail เท่านั้น)

วันที่ 1 ส.ค. 2555 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 2-3 ส.ค. 2555 ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง (ยื่นคำร้องโดยการส่งทางโทรสารหรือ E-mail เท่านั้น)

วันที้่ 4-13 ส.ค. 2555 ผู้สมัครพิมพ์ (print) บัตรประจำตัวสอบ และตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบ

วันที่ 11-13 ส.ค. 2555 การสอบข้อเขียนฯ