ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23


UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไปให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาแก่สังคมส่วนรวมได้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           กิจกรรมภายในงานจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เขาวงกต ห้องฉายหนังสารคดีทางวิทยาศาสตร์ 3 มิติ เคมีสู่ครัวโลก เป็นต้น และการประกวดแข่งขันในกิจกรรมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับการแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันแฟลตแอนนิเมชั่น เป็นต้น โดยผู้ชนะจะส่งผลการแข่งขันของเยาวชนที่ชนะเลิศให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย  จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศต่อไป

           โอกาสนี้ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ครู อาจารย์ และข้าราชการของสถาบันต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 3119
ทุกวันเวลาราชการ หรือ http://www.sci.nu.ac.th