ม.นเรศวร ประกาศรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษ

UploadImage

มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง (โควตา) และการรับเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษต่าง ๆ แล้วดังนี้...

ระกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง (โควตา) ผ่านระบบเครือข่าย Internet ระหว่างวันที่ 13-27 กันยายน 2555

      ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย Internet ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2555
ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันที่ 15-16 กันยายน 2555

คู่มือการสมัคร