ปฎิทินรับสมัครนักศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือQuota

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 และการ ให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด  http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/quota2556.pdf
การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนSpecial projects
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/special2556.pdf
เว็บไซต์หลัก http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/