ม.เกษตรฯ เปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร บ่มเพาะธุรกิจสู่AEC

UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร บ่มเพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบ วงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งในการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่ AEC

     อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park) เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและบริการการตรวจสอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งให้บริการพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเป็นการให้บริการในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และพร้อมให้การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ KU-GAP งานวิจัยพัฒนาโลจิสติกส์ของอาหารและคาร์บอนฟุตปริ้นท์

     อนึ่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร (KU Food Science Park) และกล่าวถึงนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเกษตร และอาหาร ของมหาวิทยาลัยฯ ตามกำหนดการ

    08:30 น. : ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

    09:00 น. : รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงนโยบาย ความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารของ มก.
                  : รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร
                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการ
                  : คุณพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
                    แนะนำผู้ประกอบการที่เข้าใช้บริการ
                    -  ผู้แทนจาก บริษัทไทยเบตเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
                    -  ผู้แทนจาก บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

   10:30 น. : ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

   10:45 น. : รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน