รับสมัคร ม.1 - ม.3 ร่วมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ สสวท.

UploadImage

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์

วันเวลา

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

        กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก คิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความ คิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์

- วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
- วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
- วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
- วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
- วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร

16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2555

มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา 2554 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป

มีสุขภาพแข็งแรง

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์

สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด

ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน


รายละเอียดการสมัครอื่น ๆ