ธรรมศาสตร์ ประกาศรับตรง 2556 เริ่ม 11 ก.ย.นี้

UploadImage

มาแล้ว รับตรง ปีการศึกษา 2556โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัคร 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555

ผ่านระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1605 และ 1607

การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.

(ที่ www.niets.or.th)

1. GAT PAT

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)

2. วิชาสามัญ 7 วิชา

-คณะสหเวชศาสตร์

(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและGAT PAT (ที่ www.niets.or.th)

-คณะนิติศาสตร์ (GAT)

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ *สาขาวิชาการละคอน (GAT) *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง
(ที่ www.reg.tu.ac.th)

-คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน Smart – I

(ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

!!!!! อย่าลืมไปสมัคร

GAT PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ www.niets.or.th และ Smart – I ที่ www.smart.bus.tu.ac.th