คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับม.4-6 ร่วม "ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร

UploadImage

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6" 

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการ เกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยมุ่งชี้ให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะทำการเกษตรในมิติเดิม เพียงอย่างเดียว เปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารงานการเกษตร และเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รับสมัครโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนวหรือครูสายวิทยาศาสตร์ 1 คน และนักเรียน 4 คน

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่

คุณลลิดา มะศิริ โทรศัพท์ :  0 3435 1406 ต่อ 132

หรือ  08 9485 6032 โทรสาร :  0 3428 1082 

หรือ อีเมล agr.kps@ku.ac.th

ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวนจำกัด)