สพฐ.คัดนักเรียนม.3-5 รับทุนแลกเปลี่ยน 5 ประเทศ

UploadImage

สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน สังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFUประจำปี 2555-2556 ณ ต่างประเทศจำนวน 5 คน

การสมัครและการสอบคัดเลือก

1. โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสพฐ. เสนอชื่อนักเรียนผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมโรงเรียนละไม่เกิน 2คน  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

1.1 โรงเรียนเสนอชื่อและใบสมัครที่ติดรูปถ่าย ส่งโทรสารไปที่ 02-2814940 เป็นเบื้องต้น

1.2 โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษไปที่

กลุ่มวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเหตุ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จะยึดตราประทับไปรษณียากรภายในวันที่ 29กรกฎาคม 2554

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th ในวันที่ 5สิงหาคม 2554

3. กำหนดการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10สิงหาคม 2554เวลา 03.00-11.00น. (สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อที่ประกาศเท่านั้น) ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ถนนศรีอยุธยา ซอย 5กรุงเทพฯ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/ประชาชน และชำระค่าดำเนินการสอบและค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 50บาท

4. กำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์อยุ่ใน 10อันดับแรก ในวันที่ 10สิงหาคม 2554เวลา 16.3-17.3น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2885836-7

5. กำหนดการณ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11สิงหาคม 2554 (สำหรับนักเรียนผู้สอบผ่าน 10ลำดับแรก)

5.1รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 08.3น.

5.2เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00น.(การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 10-15นาที ต่อนักเรียน 1คน)

6. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนหลังจากได้รับการอนุมัติผลการคัดเลือกจากเลขาธิการ กพฐ. ประมาณต้นเดือนกันยายน 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา ม.3-5ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00และไม่เคยได้เกรด 0

3.เกิดระหว่างเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้

3.1ญี่ปุ่น  2เม.ย. 2538-1เม.ย. 2540
3.2เยอรมนี 1เม.ย. 2537- 1ส.ค. 2540
3.3เอสโตเนีย 30ส.ค. 2537 – 31ก.ค. 2540
3.4โรมาเนีย 1เม.ย. 2537- 1ส.ค. 2540
3.5บราซิล 1พ.ค. 2537 – 31ก.ค. 2540

4. มีความประพฤติดี แข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี

6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน

7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน 1ปีการศึกษา หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาก่อน

กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและจำนวนทุน

1. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างมีนาคม 2555-มกราคม 2556

2. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2556

3. ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556

4. ประเทศโรมาเนีย จำนวน 1ทุน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556

5. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 1คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 - มกราคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์ 0 2288 5511